EN 13432: 2000 Standardı Nedir?

Bir Avrupa standardı olan EN 13432 standardı, kompostlama ve biyolojik bozunma yoluyla geri kazanılabilen ambalaj gereksinimlerini açıklamakta ve ambalajın nihai kabulü için test şeması ve değerlendirme kriterleri sunmaktadır.

EN 13432: 2000 Standardı Nedir?

Biyolojik olarak parçalanabilen malzemeler doğaya geri dönüp tamamen yok olabilseler de bazen arkalarında kalıntı bırakır. Öte yandan kompostlanabilir malzemeler humus denilen, besinlerle dolu ve bitkiler için harika bir ürün oluşturur. Kısaca kompostlanabilir ürünler biyolojik olarak parçalanabilir, ancak ilave bir faydası vardır.

EN 13432 standardı, üretici firmalara sertifikasyon şeması ve ürünlerinin kompostlama süreci için zararsız olduğunu kanıtlama fırsatı vermektedir.

Biyoplastikler, uluslararası standartlara göre kompostlanabilirlikleri kanıtlanmışsa, endüstriyel kompost tesislerinde arıtılabilirler. Plastik ürünler, uyumlaştırılmış Avrupa standartları olan EN 13432 veya EN 14995 standartlarını başarıyla karşılayarak kompostlanabilirliklerinin kanıtını sağlayabilir. Bu iki standart, biyoplastik ürünlerin kompostlanabilirliği için teknik spesifikasyonu tanımlanmaktadır.

EN 13432: 2000 Paketleme standardı, Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlükte olan 94/62/EC sayılı Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi ile bağlantılı uyumlaştırılmış bir Avrupa standardıdır. Bu standart, direktifin temel gerekliliklerine uygunluk varsayımına izin verir. Tüm Avrupa Üye Devletlerinde tercüme edilmiş ve uygulanmıştır.

EN 14995: 2006 Plastikler standardı ise, kompostlanabilirliğin değerlendirilmesini, test şemasını ve teknik özellikleri içermektedir. Bu standardın kapsamı, ambalaj dışı uygulamalarda kullanıldığı zaman genişler. EN 13432 standardı, ambalajlama için plastik kullanıldığında geçerli olmaktadır.

Standardizasyon çalışmaları, endüstriyel tarafların ürün ve hizmetlerin tanımı için kriterleri tanımlama çabasıdır. Burada, belirsiz veya uyumsuz özelliklerden kaynaklanan engellerin aşılması ve rekabetin ve ticari büyümenin kolaylaştırması amaçlanmaktadır. Standartların kullanımı isteğe bağlıdır, yani bir standarda uygunluğun aranıp aranmaması, işletmenin inisiyatifindedir.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli bir çalışan kadrosuna ve ileri teknolojik imkanlara sahiptir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.