ASTM D6400-19 Standardı

Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu (ASTM) tarafından geliştirilen ASTM D6400 standardı, belediye ve endüstriyel aerobik kompostlama tesislerinde kompostlaştırılmak üzere tasarlanmış plastikleri ve plastikten yapılmış ürünleri kapsamaktadır.

ASTM D6400-19 Standardı

Bu standartta sunulan özellikler, plastiklerin ve plastikten yapılan ürünlerin, bilinen kompostlanabilir malzemelerle karşılaştırılabilir bir oranda biyolojik bozunma dahil olmak üzere, tatmin edici bir düzeyde kompost yapıp yapmayacağını belirlemek için gerekli olan özelliklerdir. Bu standardın tam ismi şu şekildedir: ASTM D6400-19 Belediye veya endüstriyel tesislerde aerobik olarak kompostlanacak şekilde tasarlanan plastiklerin etiketlenmesine ilişkin standart şartname.

Söz konusu standardın amacı, ticari ve belediye kompostlama tesislerinde tatmin edici bir şekilde kompostlanacak ürün ve malzemeleri tespit etmeye yönelik gereksinimler oluşturmaktır.

ASTM D6400 standardının kapsamına giren ürünler, termofilik (sıcaklık) koşulların sağlandığı endüstriyel aerobik kompostlama tesislerinde aerobik koşullar altında kompostlaştırılmak üzere tasarlanmış plastikler ve plastikten yapılmış ürünlerdir. Bu standart, plastikten yapılmış ambalajlar dahil olmak üzere, malzemelerin ve ürünlerin aerobik endüstriyel kompostlama tesislerinde kompostlanabilir olarak etiketlenmesi için gereklilikler sunmaktadır.

Bu standartta sunulan özellikler, plastikleri ve polimerleri kaplama veya bağlayıcı olarak kullanan ambalaj dahil son maddelerin büyük ölçekli endüstriyel kompostlama tesislerinde tatmin edici bir şekilde kompost yapıp yapmayacağını tespit etmek için gerekli olan özelliklerdir. En yüksek verim, kompostlayıcılar için yüksek bir önceliktir ve plastik parçalanma ve biyolojik parçalanmanın ara aşamaları estetik nedenlerle son kullanıcı tarafından görülmez.

ASTM D6400 standardı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 17088 standardı ile eşdeğerdir (ISO 17088:2008 Kompostlanabilir plastikler için özellikler). Bu standart da aerobik kompostlama yoluyla geri kazanılmaya uygun plastiklerin ve plastikten yapılan ürünlerin tanımlanması ve etiketlenmesine yönelik prosedürleri ve gereklilikleri tanımlamaktadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmekte ve bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.