NF T51-800 Plastikler - Evde Kompostlaştırmaya Uygun Plastikler İçin Teknik Özellikler

Bir Fransız standardı olan NF T51-800 standardı, evde kompostlaştırmaya uygun plastik ürünler için prosedürler ve gereklilikler açıklamaktadır. Bu standart kapsamında plastik ürünler, sadece tüm bileşenlerin gereksinimleri karşılaması durumunda evde kompostlaştırmaya uygun olarak kabul edilmektedir.

NF T51-800 Plastikler - Evde Kompostlaştırmaya Uygun Plastikler İçin Teknik Özellikler

NF T51-800 standardı, evde kompostlaştırmaya uygun plastiklerin şu dört yönünü ele almaktadır:

  • Biyolojik bozunma
  • Kompostlama sırasında parçalanma
  • Biyolojik süreç üzerindeki olumsuz etkiler
  • Yüksek düzeyde düzenlenmiş elementlerin mevcudiyeti dahil olmak üzere sonuçta ortaya çıkan kompostun kalitesi üzerindeki olumsuz etkiler

Bu standart aynı zamanda evde kompostlaştırmaya uygun plastik ürünlerin etiketlenmesine yönelik bir temel oluşturmaktadır.

Bu standart, çevrede çöp olarak bulunan plastiklerin biyolojik olarak parçalanabilirliği için gereklilikler hakkında bilgi sağlamaz.

Bu standart ekinde, bilgi amaçlı olarak evde kompostlaştırmada iyi uygulamalara yönelik bir rehber bulunmaktadır (Ek C).

Bu standart, belediye veya endüstriyel biyolojik atık arıtma tesislerinde aerobik kompostlama yoluyla geri kazanılan ambalaj veya plastikler ile ilgili gereksinimleri belirleyen EN 13432 ve EN 14995 Avrupa standartları ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 18606 ve ISO 17088 standartlarına dayanmaktadır.

Evde kompostlaştırma ile işlenen atıkların bileşimi ve hacmi, endüstriyel kompostlaştırma ile işlenen atıklardan farklıdır. Bu bakımdan biyolojik bozunma ve parçalanma testlerinin süreleri evde kompostlaştırma uygulamalarına uyarlanmalıdır. Evsel bir kompost yığınında bulunan atık hacmi nispeten küçüktür, yığındaki sıcaklık daha düşüktür ve endüstriyel bir kompostlama ortamına göre daha az sabittir. Sonuç olarak, evde kompostlaştırma, endüstriyel tesislerde kompostlamaya göre daha yavaş bir süreçtir.

Bu farklılıkları dikkate almak için, NF T51-800 standardına göre biyobozunma testi, endüstriyel kompostlama için biyobozunma testlerinden daha düşük bir sıcaklıkta ve daha uzun bir test süresi boyunca gerçekleştirilir ve parçalanma testinin süresi bundan daha uzundur.

Sonuç olarak, endüstriyel tesislerde kompostlaştırılabilen bir ürün, evde kompostlaştırma için uygun olmayabilir. Ayrıca evdeki kişiler tarafından üretilen kompost, her şeyden önce kendi kullanımı içindir ve başkalarına tedarik edilmek için değildir ve bu kişiler yürürlükteki ilgili düzenlemelere uymak zorundadır.

Kuruluşumuz, çeşitli sektörlerdeki işletmeler için çok farklı belgelendirme hizmetleri sunmakta ve bu çerçevede gerekli test, analiz, kontrol ve değerlendirme faaliyetleri sürdürmektedir. Bu çalışmalarında her zaman yerli ve yabancı standartları, yürürlükte olan yasal düzenlemeleri ve genel kabul görmüş uygulamaları takip etmektedir. Bu çerçevede, talep eden işletmelere, kompost sertifikasyon ve C-Label (Compost Labeling) kompost etiketleme hizmetleri de vermektedir.

Bilgiler